Lucrări în Întărire instituţională

Eptisa a pregătit studiul de fezabilitate şi detaliilă de execuţie pentru sisteme de alimentare cu apă, colectarea apei uzate şi sisteme de tratare a apei uzate
Proiectul, deşi de sine stătător, a constituit "servicii complementare proiectului Phare de consolidare a Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului (APM) şi înfiinţare a Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului (ARPM)
Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura suport tehnic si logistic in intarirea capacitatii Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului si unitatilor sale subordonate in domeniul de management al mediului
Eptisa sprijina Hidro Prahova in elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru obtinerea co-finantarii de la UE pentru infrastructura de apa si apa uzata, asigurand supervizarea lucrarilor si sprijin managerial Autoritatii Contractante
Eptisa va acorda asistenţă UMP şi UIP de la nivel local în derularea activităţilor de monitorizare şi implementare a proiectului în Republica Moldova
A fost consolidată capacitatea instituţională a administraţiei locale de implementare a investiţiilor viabile în infrastructura rurală pentru a creşte accesul locuitorilor la serviciile sociale şi a îmbunătăţi serviciile de apă şi salubrizare
Proiectul a vizat întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în vederea implementării şi aplicării cerinţelor acquis-ului comunitar de mediu în domeniul calităţii apei destinate consumului uman
Proiectul, componenta a Măsurii ISPA Timişoara, urmăreşte consolidarea capacităţii instituţionale a Beneficiarului, S.C. Aquatim S.A., precum si regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Timiş
Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea protecţiei mediului la nivel local şi regional prin sprijinirea investiţiilor pentru sectorul public
Proiectul a urmărit întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor române în vederea implementării Directivelor UE cu privire la IPPC şi LCP în Romania
Proiectul a contribuit la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului de programare şi de monitorizare a proiectelor co-finanţate de Uniunea Europeană, precum şi de utilizare eficientă a fondurilor.
Proiectul a presupus acordare de asistenţă pentru întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor de mediu din cele 4 ţări beneficiare: România, Bulgaria, Croaţia şi Turcia.
În cadrul proiectului a fost elaborat un program comun de gestiune a calităţii aerului pentru regiunea de sud a României, de-a lungul graniţei bulgare.
Proiectul a acordat asistenţă Ministerului Sănătăţii în demersul de aliniere cu statele membre din punct de vedere legislativ şi de luare a măsurilor necesare în vederea implementării DIrectivelor privind calitatea apei potabile şi a apei de îmbaiere
Proiectul a evaluat costurile de implementare a directivelor care presupun investiţii majore
Activitatea Eptisa a avut ca rezultat înfiinţarea celor 8 ARPM - Agenţii Regionale de Protecţie a Mediului - cu sediile în Bacău, Galaţi, Piteşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Sibiu, Bucureşti
Proiectul a asigurat dezvoltarea instituţională necesară procesului de transpunere şi implementare a legislaţiei de mediu armonizate cu Acquis-ul comunitar
Asistenţă tehnică oferită de Eptisa în cadrul acestui proiect a constat în elaborarea aplicaţiei ISPA
Proiectul a abordat problema poluării industriale cu impact semnificativ asupra sănătăţii şi îmbunătăţirea managementului mediului şi a resurselor naturale, în conformitate cu cerinţele UE.
Obiectivul acestui proiect a fost de a elabora si agreea o propunere detaliata pentru finantare Phare pentru sectorul de mediu din Romania.