Lucrări în Europa

Eptisa a pregătit studiul de fezabilitate şi detaliilă de execuţie pentru sisteme de alimentare cu apă, colectarea apei uzate şi sisteme de tratare a apei uzate
Eptisa a acordat asistenţă tehnică Beneficiarului şi a supervizat patru contracte de lucrări
Eptisa asigură asistenţa tehnică pentru S.C. APAVITAL S.A. Iaşi pe durata rămasă din perioada de execuţie a lucrărilor şi Perioada de Notificare a Defectelor
Eptisa va elabora documentațiile tehnico-economice necesare pentru obținerea co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru alimentarea durabilă a tuturor locuitorilor din zonele deservite de Operatorul Regional, S.C. Apavil S.A.
Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate în Județul Teleorman, având drept obiectiv conectarea cetățenilor din aceste zone la sistemul de alimentare cu apă și canalizare local.
Prin acest contract, Eptisa a oferit Asistență Tehnică pentru Aplicația de Finanțare în vederea accesării economiilor proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava” finanțat prin POS Mediu 2007 – 2013"
Eptisa acordă asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcție și dotările aferente din cadrul proiectului privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru județul Bihor.
Eptisa furnizează servicii de consultanță Primăriei Municipiului Galați, fiind responsabilă pentru definirea “zonei de studiu” pe care se va baza Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
Eptisa, în calitate de Consultant de Supervizare va furniza Asistență Tehnică către Autoritatea Contractantă, S.C. Harviz S.A. sub forma serviciilor de management de proiect, publicitate și supervizare a lucrărilor.
Lucrările supervizate fac parte din proiectul major de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău, care are ca scop extinderea gradului de acoperire cu servicii centralizate de alimentare cu apă și de canalizare.
Asistența Tehnică are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obținerii co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată în județul Olt.
Activitățile specifice ale Consultantului constau în activități de dirigenție de șantier, conform Legii 10/1995, aferente etapelor de execuție și de recepție la terminarea lucrărilor precum și în activități de asistență tehnică.
În calitate de consultant, Eptisa va întocmi aplicația de finanțare și documentația de atribuire pentru mai multe contracte de lucrări susținute din economiile fondurilor alocate Programului Operațional Sectorial Mediu 1.
Eptisa va furniza servicii de asistență tehnică sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a trei contracte pentru îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de canalizare și de alimentare cu apă potabilă în județul Dolj.
Eptisa va acționa în calitate de Consultant pentru supervizarea a 3 contracte de lucrări referitoare la îmbunătățirea și extinderea distribuției apei potabile precum și pentru colectarea apei uzate în localități din județul Cluj.
Platformă care să centralizeze şi să gestioneze într-un mod inteligent şi eficient informaţiile pacienţilor şi resursele din spitale
Proiectul reprezintă un pas important în cadrul reabilitării generale a infrastructurii judetene de alimentare cu apă şi canalizare
Noua fabrica va fi construită în conformitate cu planul de investiții pentru îmbunătățirea capacității de producție în România
Obiectivul general al Contractului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în România reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei
Eptisa va furniza asistenţă tehnică Autorităţii Contractante, SC APAVIL SA Vâlcea, sub forma serviciilor de supervizare a lucrărilor de execuţie
Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru Judeţul Argeş
Prin prezentul Contract, Eptisa va oferi Autorităţii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.
Eptisa va acorda asistenţă tehnică Beneficiarului în managementul Proiectului şi supervizarea a 8 contracte de lucrări pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în judeţul Harghita
Eptisa, în asociere cu Blom, va furniza asistenţa tehnică Beneficiarului, asigurând un management eficient pentru implementarea proiectului.
Eptisa va furniza servicii de asistenţă tehnică sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a 13 contracte pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi alimentare cu apă potabilă în Judeţul Dolj
Eptisa va asigura servicii de supervizare în calitate de Consultant, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi Condiţiile de Contract FIDIC, Cărţile Roşie şi Galbenă
Lucrările proiectului vizează retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Iaşi în vederea conformării cu normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană
Eptisa gestionează şi supervizează lucrările de construcţie şi îndeplineşte toate atribuţiile Inginerului, în concordanţă cu standardele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în domeniu
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă şi apă uzată în 5 localităţi din judeţul Buzău, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare si Directivele Europene
Proiectul are ca obiectiv acordarea de asistenţă tehnică Ministerului Sănătăţii şi unităţilor spitaliceşti în vederea supervizării contractelor de lucrări pentru reabilitarea maternităţilor şi a unităţilor medicale neonatale.
Eptisa va acorda asistenţă UMP şi UIP de la nivel local în derularea activităţilor de monitorizare şi implementare a proiectului în Republica Moldova
Eptisa în calitate de Consultant, va acorda sprijin Beneficiarului în activităţile de management al proiectului şi supervizare a lucrărilor.
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă/apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu şi Directivele Europene, referitoare la calitatea apei potabile.
Eptisa Information Technologies implementează un proiect de cercetare şi dezvoltare bazat pe localizare geografică şi pe recunoaşterea limbajului
Eptisa, în asociere (50%) cu Aqualia, va fi responsabilă de proiectarea arhitecturală, tehnică şi structurală.
A fost consolidată capacitatea instituţională a administraţiei locale de implementare a investiţiilor viabile în infrastructura rurală pentru a creşte accesul locuitorilor la serviciile sociale şi a îmbunătăţi serviciile de apă şi salubrizare
Proiectul a constat într-un studiu menit să asiste Banca Mondială în revizuirea şi evaluarea Programului de Investiţii pentru ape / ape reziduale şi deşeuri solide şi să identifice proiectele acceptabile de către Bancă
Eptisa sprijină ACET Suceava în identificarea şi dezvoltarea de noi proiecte în domeniul apei şi apei uzate, asigurarea obţinerii finanţării de la Uniunea Europeană şi utilizarea adecvată a fondurilor obţinute şi supervizarea contractelor de lucrări.
Primul proiect în România în care Eptisa realizează atât proiectarea cât şi execuţia lucrărilor de reabilitare a unei staţii de epurare
Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi canalizare, prin furnizarea de servicii de alimentări cu apă şi canalizare conform practicilor şi politicii UE
Proiectul contribuie la implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor, conform standardelor UE
Proiectul va contribui la creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor finanţate din POS Mediu a Companiei APA REGIO Tg. Jiu, Operatorul Regional de Apă din Judeţul Gorj, conform prevederilor Contractului de Finanţare
Proiectul va sprijini şi dezvolta capacitatea instituţională locală de implementare a proiectului
Contractele de lucrări au implicat modificări modificări complexe care au fost gestionate cu succes de Eptisa pe întreaga perioadă de execuţie
Proiectul a vizat întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în vederea implementării şi aplicării cerinţelor acquis-ului comunitar de mediu în domeniul calităţii apei destinate consumului uman
Obiectivul principal este acordarea de sprijin Beneficiarului în managementul Proiectului: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare din Aglomerarile Giurgiu - Slobozia, Bolintin Vale şi Mihăileşti, Judeţul Giurgiu"
Eptisa a realizat proiectarea tehnică şi managementul de proiect pentru reţelele de utilităţi urbane
Evaluare tehnică pentru terenuri din Bucureşti, Braşov şi Târgovişte privind racordarea la utilităţi în vederea realizării unor proiecte imobiliare majore
Proiectul vizează facilitarea finalizării cu succes a proiectelor de infrastructură selectate pentru finanţare în cadrul programului Phare 2005 ESC
Proiectul ISPA Suceava urmăreşte îmbunătăţirea sistemului de tratare şi distribuţie a apei potabile precum şi a celui de colectare a apei reziduale din Suceava
Proiectul, componenta a Măsurii ISPA Timişoara, urmăreşte consolidarea capacităţii instituţionale a Beneficiarului, S.C. Aquatim S.A., precum si regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Timiş
Proiectul a urmărit întărirea capacităţii administrative a structurilor din sectorul transporturi, prin îmbunătăţirea cunoştintelor şi abilităţilor personalului instituţiilor beneficiare de a gestiona instrumentele structurale
Un proiect foarte complex datorită obiectivelor supervizate extrem de variate care au inclus 10 contracte de lucrări pentru reabilitarea infrastructurii de turism (6 contracte), transport (2 contracte) şi afaceri (2 contracte).
Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea protecţiei mediului la nivel local şi regional prin sprijinirea investiţiilor pentru sectorul public
Eptisa elaborează 5 proiecte în domeniul infrastructurii de apă, până la nivelul la care pot fi propuse Uniunii Europene pentru co-finanţare, din instrumentele structurale
Proiectul a urmărit întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor române în vederea implementării Directivelor UE cu privire la IPPC şi LCP în Romania
Proiectul a contribuit la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului de programare şi de monitorizare a proiectelor co-finanţate de Uniunea Europeană, precum şi de utilizare eficientă a fondurilor.
Proiectul a contribuit la creşterea siguranţei pe drumurile publice din România şi îmbunătăţirea siguranţei în trafic în localităţile sau secţiunile de drum de pe DN 1 şi din Bucureşti, unde s-au produs un numar semnificativ de accidente
Eptisa a realizat supervizarea lucrărilor şi a acordat asistenţă tehnică pe perioada lucrărilor de construcţie
Eptisa a realizat un prim studiu tehnic necesar realizării viitorului obiectiv de investiţii
Eptisa a oferit Beneficiarului asistenţă pentru administrarea contractelor de lucrări în vederea finalizării acestora în parametri de timp, costuri, calitate şi siguranţă convenite contractual
Proiectul a presupus acordare de asistenţă pentru întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor de mediu din cele 4 ţări beneficiare: România, Bulgaria, Croaţia şi Turcia.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea sistemului de tratare şi distribuţie a apei potabile precum şi a celui de colectare a apei reziduale aferent oraşului Bistriţa şi a localităţilor învecinate, pentru o populaţie echivalentă de 120.000 locuitori
Eptisa a supervizat lucrările de modernizare şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi instalarea branşamentelor pentru noi consumatori şi a apometrelor în 39 de locaţii
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din Râmnicu Vâlcea (108.000 locuitori) pentru conformarea cu prevederile legislaţiei române şi cu acquis-ul comunitar
În cadrul proiectului a fost elaborat un program comun de gestiune a calităţii aerului pentru regiunea de sud a României, de-a lungul graniţei bulgare.
Proiectul a acordat asistenţă Ministerului Sănătăţii în demersul de aliniere cu statele membre din punct de vedere legislativ şi de luare a măsurilor necesare în vederea implementării DIrectivelor privind calitatea apei potabile şi a apei de îmbaiere
Proiectul, deşi de sine stătător, a constituit "servicii complementare proiectului Phare de consolidare a Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului (APM) şi înfiinţare a Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului (ARPM)
Proiectul a oferit o infrastructură de drumuri mai sigură prin implementarea unui sistem de audit pentru siguranţa drumurilor, inclusiv a unui cadru legislativ şi instituţional care să includă toate procedurile de operare
Proiectul a evaluat costurile de implementare a directivelor care presupun investiţii majore
Activitatea Eptisa a avut ca rezultat înfiinţarea celor 8 ARPM - Agenţii Regionale de Protecţie a Mediului - cu sediile în Bacău, Galaţi, Piteşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Sibiu, Bucureşti
Proiectul, prin cele doua faze ale sale, acordă asistenţă Beneficiarului în procesul de achiziţii şi în cel de management a Măsurii ISPA Craiova şi asigură supervizarea contractelor de lucrări conform Conditţilor de Contract FIDIC
Proiectul a asigurat dezvoltarea instituţională necesară procesului de transpunere şi implementare a legislaţiei de mediu armonizate cu Acquis-ul comunitar
Asistenţă tehnică oferită de Eptisa în cadrul acestui proiect a constat în elaborarea aplicaţiei ISPA
Proiectul a abordat problema poluării industriale cu impact semnificativ asupra sănătăţii şi îmbunătăţirea managementului mediului şi a resurselor naturale, în conformitate cu cerinţele UE.
Obiectivul acestui proiect a fost de a elabora si agreea o propunere detaliata pentru finantare Phare pentru sectorul de mediu din Romania.
Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura suport tehnic si logistic in intarirea capacitatii Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului si unitatilor sale subordonate in domeniul de management al mediului