Inginer Proiectant Apă Canal

Senior Expert în Bucureşti, România (4 Posturi vacante)
 • Angajator: Eptisa Romania
 • Referinţe: Vacant

Descrierea postului

Echipa EPTISA România se măreşte! Suntem în căutarea de noi colegi pe segmentul proiectare apă canal.

Responsabilităţile principale ale inginerului proiectant sunt:

 • Participǎ la elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Aplicaţiilor de Finanţare;
 • Răspunde pentru soluţiile tehnice adoptate;
 • Elaborează memoriu tehnic de specialitate, breviarele de calcul si partea economică specifică;
 • Răspunde de asigurarea calitǎţii documentelor (piese scrise și piese desenate) din punct de vedere tehnic pe domeniul său de specialitate;
 • Analiza și evaluarea situaţiei existente;
 • Solicitǎ efectuarea de expertize tehnice pentru construcţii și instalaţii existente, conform Legii privind Calitatea în construcţii;
 • Asistenţǎ tehnicǎ pentru proiectare, ȋntocmirea DA;
 • Participǎ la elaborarea Proiectului Tehnic și a Caietelor de Sarcini;
 • Participǎ la elaborarea Documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrǎri;
 • Avizarea, ȋn cadrul CTE al AC, a Proiectului Tehnic;
 • Sprijin ȋn elaborarea rǎspunsurilor la solicitǎrile de clarificari primite din partea potenţialilor ofertanţi;
 • Sprijin ȋn vederea solicitǎrii de clarificǎri din partea Comisiei de Evaluare;
 • Sprijin acordat pe perioada desfășurǎrii procedurilor de achiziţii publice conform OUG și pe perioada derulǎrii contractelor.

Cerinţe

 • Studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ intr-un domeniu relevant pentru ocuparea postului;
 • Minimum 4 ani experienţǎ profesională generală;
 • Minimum 3 ani experienţǎ specifică ȋn proiectarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Cunoştinte de lucru cu softul URBANO;
 • Bune abilităţi de comunicare şi interrelaţionare, orientare către client;
 • Disponibilitate deplasǎri.

Alte oportunităţi de angajare