Avertisment legal

1. Introducere

Acest Aviz Legal și Condițiile de Utilizare reglementează accesul, navigarea, utilizarea site-ului, precum și contractarea de servicii prin intermediul acestuia și utilizarea conținutului.

2. Datele titularului

În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic, sunt expuse datele de identificare ale proprietarului paginii web:

 • Denumirea socială: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., denumită în continuare Societatea.
 • Sediul Social: CStrada Emilio Muñoz, numărul 35-37
 • Oraş: Madrid
 • Provincia: Madrid
 • Cod Poştal: 28037
 • C.I.F.: B85790962
 • Adresa Email: dataprotection@eptisa.com
 • Număr de contact: +34 915 949 500
 • Data înregistrării în Registrul Mercantil: înscris în Registrul Mercantil din Madrid volumul 24446, Fila 53, pagina M-439750, înregistrarea 1
 • Activitate: Servicii de Consultanţă, Inginerie, tehnologii informatice.

3. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui site implică acceptarea prezentului Aviz Legal și Condițiilor de Utilizare. Oricărei persoane care utilizează site-ul i se atribuie statutul de Utilizator, fără a aduce atingere diferitelor considerații în funcție de activitatea pe care o desfășoară în acesta. Utilizatorul trebuie să citească periodic acest Aviz Legal și Condițiile de Utilizare a site-ului, deoarece acestea pot fi modificate sau actualizate în orice moment și fără notificare prealabilă; cu caracter legislativ, în proiectarea, în prezentarea și/sau configurarea acestui site, precum și a unora sau a tuturor serviciilor, din orice motiv legitim.

4. Condiţii de acces şi utilizare a site-ului

Accesul utilizatorului la site este gratuit. Pe de altă parte, utilizarea oricăruia dintre conţinuturile sau serviciile acestui site se poate face prin abonare sau înregistrarea prealabilă a Utilizatorului.

Accesul la Conținut și/sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestui site se supune următoarelor reguli:

 1. Utilizatorul este de acord să utilizeze corect acest site și serviciile pe care acesta le oferă, cu respectarea deplină a Legii, a bunelor cutume, prezentului Aviz Legal și Condițiilor de utilizare.
 2. Orice utilizare diferită de scopul acestui site este interzisă în mod expres.
 3. Informațiile furnizate de utilizator trebuie să fie veridice. Utilizatorul garantează veridicitatea și autenticitatea tuturor datelor furnizate în diferitele forme sau alte canale de pe acest site.
 4. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice declarații false sau inexacte făcute ce ar putea cauza daune Companiei sau terților din cauza informațiilor furnizate.
 5. Acest site și/sau conținutul său nu pot fi utilizate cu intenția sau scopul de a vătăma sau a leza drepturile sau interesele organizației, ale altor Utilizatori sau ale unor terți.
 6. Nu se pot desfășura activități care sunt contrare legii, bunelor moravuri, ordinii publice sau bunelor obiceiuri general acceptate.
 7. Utilizatorul trebuie să acționeze fără a-și falsifica identitatea sau a uzurpa identitatea unei terțe părți.
 8. Nu trebuie să distribuiți sau să gestionați conținut care include cod maliţios sau alte programe de calculator care pot întrerupe, distruge sau deteriora funcționarea oricărei aplicații, echipament informatic sau sistem de telecomunicații.
 9. Nu este permis să desfășurați activități care avariază, deteriorează sau dezactivează acest site, conținutul și/sau serviciile acestuia și echipamentele, sistemele și rețelele care le susțin, să accesați sau să încercați să accesați în mod necorespunzător acele secțiuni la care nu aveți acces, nici să se întrerupă, să se intercepteze, să se manipuleze sau să se afecteze utilizarea serviciilor de către alți Utilizatori.

Nu puteți modifica, șterge sau manipula simbolurile existente pe acest site care reflectă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale organizației, ale terților sau ale dispozitivelor tehnice stabilite pentru identificarea sau protecția conținutului, nici să le alterați, să le retrageți sau să le manipulați în vreun fel.

5. Clauza de declinare si limitare a responsabilităţii

Acest site, dezvoltat de Companie, oferă acces la informații, știri, activități și servicii pe care organizația le consideră de interes pentru utilizatori.

Utilizatorul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea corectă și folosirea acestui site, a conținutului și a serviciilor sale. Mai exact, cu titlu de exemplu, organizația nu își asumă nicio responsabilitate în următoarele domenii:

 1. Legături de pe acest site către pagini externe asupra cărora organizația nu are control.
 2. Disponibilitatea în funcționarea acestui site, conținutul și serviciile acestuia.
 3. Încălcarea legislației în vigoare de către utilizator sau terți și, în special, a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială deținute de alte persoane sau entități.
 4. Existența unor coduri maliţoase sau a oricărui alt element informatic maliţios care ar putea cauza deteriorarea sistemului informatic al utilizatorului sau al terților. Este responsabilitatea utilizatorului, în orice caz, să dispună de instrumente adecvate pentru detectarea și dezinfectarea acestor elemente.
 5. Accesul fraudulos la conținut sau servicii de către terți neautorizați sau, după caz, interceptarea, eliminarea, alterarea, modificarea sau manipularea mesajelor și comunicărilor de orice fel pe care terții le pot efectua.
 6. Acuratețea, veridicitatea, actualitatea și utilitatea conținutului și serviciilor oferite și utilizarea ulterioară a acestora.
 7. Daune produse echipamentelor informatice şi utilizatorilor în timpul accesării acestui site atunci când sunt cauzate de defecţiuni sau deconectări în reţelele de telecomunicaţii care întrerup serviciul.
 8. Daune sau pierderi rezultate din împrejurări care decurg din circumstanțe imprevizibile sau de forță majoră;
 9. Veridicitatea şi legalitatea informaţiilor furnizate de utilizator în formularele de accesare şi utilizare a conţinutului sau serviciilor oferite de acest site. În orice caz, utilizatorul va fi obligat să ne notifice imediat orice fapt care permite utilizarea necorespunzătoare a informațiilor înregistrate în formularele menționate, cum ar fi, de exemplu, furtul, pierderea sau accesul neautorizat, pentru a proceda la anularea acestora.
 10. Condițiile suplimentare și/sau acordurile private încheiate între utilizator și profesioniștii ale căror servicii sunt oferite prin intermediul site-ului, dacă este cazul.

Compania își declină orice responsabilitate pentru consecințele care pot apărea din accesul efectuat din jurisdicții din afara Spaniei, unde distribuirea și/sau publicarea conținutului acestui site ar putea fi contrară reglementărilor existente în acea țară.

Pentru orice chestiune litigioasă sau care privește acest site, va fi aplicabilă legislația spaniolă, fiind competentă pentru soluționarea tuturor conflictelor derivate din sau legate de utilizarea acestui site Curțile și Tribunalele Madrid – Spania.